AKADEMIA SZKOLNICTWA
1 1 1 1 1


AKADEMIA SZKOLNICTWA AS W INOWROCŁAWIU
Nowoczesne szkolenie zawodowe w AS-ie

Komunikat dotyczący praktycznej nauki zawodu

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt rozporządzenia MEiN dotyczącego m.in. zawieszenia zajęć praktycznych dla uczniów szkół branżowych w okresie od 29 marca do 9 kwietnia. 

W uzasadnieniu do projektu czytamy, że planowane zmiany wprowadzane są „mając na względzie potrzebę zahamowania rozwoju epidemii COVID-19 oraz z uwagi na wysoki wzrost zachorowalności w kraju”.

W tekście nowego rozporządzenia zachowano obowiązujące dotychczas rozwiązania przewidziane w rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Uczniowie szkół branżowych zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy

Od 29 marca do 11 kwietnia 2021 r. wejdą w życie ograniczenia dotyczące uczniów szkół branżowych I stopnia będących młodocianymi pracownikami w zakresie zajęć praktycznych realizowanych u pracodawców na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego.

Oznacza to, że zgodnie z art.15f ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842, z późn. zm.) w okresie ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania jednostki systemu oświaty wprowadzonego na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe pracodawca zwalnia młodocianego pracownika odbywającego przygotowanie zawodowe z obowiązku świadczenia pracy.

Copyright by akademiaszkolnictwa.pl © 2015
Panel Administracyjny
Projekt i wykonanie: Szymon Konkol dla Akademii Szkolnictwa w Inowrocławiu